מזונות

מזונות – אדם חייב במזונות על פי הוראות הדין האישי החל עליו, על פי חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי”ט-1959.

מזונות ילדים עד גיל 6 – על פי הדין העברי, קיימת חובה אבסולוטית על האב לשאת במזונות ילדיו עד גיל 6, שהינם מקטני קטינים.

מזונות ילדים מעל גיל 6 – ביום 19.7.2017 ניתן פסק הדין בהליך בע”מ 919/15 אשר שינה את מצב הדברים בנוגע למזונות ילדים והפך להלכה המחייבת בנושא. בע”מ 919/15 הטיל על הורים חובה משותפת, מדין צדקה, לשאת במזונות ילדיהם החל מגיל 6 כאשר הכנסותיהם דומות וכאשר מדובר בחלוקת זמני שהות שוויונית או כמעט שוויונית.

חישוב המזונות – בבואנו לקבוע דמי מזונות לילד מעל גיל 6, עלינו לבחון את הפרמטרים הבאים:

  1. צרכי הילד הספציפי – על פי הפסיקה, צרכיו ההכרחיים של קטין עומדים על הסך של כ-1,200–1,500 ₪ לחודש, אך כל מקרה נבחן לגופו. כמו כן, יש לשאת בתשלומי המדור של הילד (בהתאם לתשלום שכר הדירה או המשכנתא). כאשר מדובר בילד אחד – מקובל לשאת ב-30%, כאשר מדובר בשני ילדים – מקובל לשאת ב-40% וכאשר מדובר בשלושה ילדים ומעלה – מקובל לשאת ב-50%. בית המשפט יקבע את דמי המזונות אשר ישקפו את צרכיו האמיתיים של אותו ילד, על מנת לספק לו את רמת החיים לה הוא זכאי ולה הוא הורגל.
  2. הכנסותיהם הפנויות של ההורים וקביעת היחסיות ביניהם – בית המשפט יתייחס להכנסותיהם מעבודה וכן ממקורות נוספים העומדים לרשותם, כגון הכנסות פאסיביות מנכסים וכו’. לעיתים ניתן אף משקל לפוטנציאל השתכרות ויכולת ההורה למצות את כישוריו ולהגדיל את הכנסותיו.
  3. חלוקת זמני השהייה בין ההורים בפועל – ככל שמדובר בחלוקת זמני שהייה שוויונית (7/7), יש לכך חשיבות לעניין קביעת דמי המזונות. בית המשפט הכיר גם בחלוקת זמני שהות של פעמיים בשבוע, כולל לינה, וכל סופ”ש שני לסירוגין, מיום ו’ ועד יום א’ (6/8) כחלוקה מעין שוויונית. מאחר שחלוקת זמני השהייה עם הילד משליכה על דמי המזונות, לעיתים אעתור לדחיית ההכרעה בתביעת המזונות עד להכרעה בעניין חלוקת זמני השהות.

בית המשפט יפעיל את שיקול דעתו בקביעת דמי המזונות בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. בנוסף לתשלומי המזונות הקבועים, ההורים יישאו בהוצאות הרפואה והחינוך החריגות בחלקים שווים או בכפוף ליחס השתכרותם, בהתאם להסכם ביניהם או לפסק הדין שניתן בעניינם.

עד איזה גיל משלמים מזונות? בזמן שירות חובה בצה”ל או שירות לאומי, מקובל לשאת ב-1/3 מסכום המזונות שנפסק לאותו הילד מעל גיל 6, עד תום השירות ו/או עד גיל 20/21. מאחר שמדובר בבגיר, ניתן לעתור לכך שהסכום ישולם לו ישירות בתקופה זו.

מזונות זמניים – לאחר הגשת תביעת מזונות, על מנת להבטיח את סיפוק צרכי הילד ולשמור על המצב הקיים עובר למשבר, אגיש בקשה למזונות זמניים שתוגש כבקשה לסעד ביניים. בית המשפט רשאי לפסוק מזונות זמניים על יסוד כתבי הטענות או לקיים דיון בבקשה, שיהיה לא יאוחר מ-30 ימים מיום קבלת התשובה לבקשה. החלטת בית המשפט בבקשה לפסיקת מזונות זמניים תינתן מוקדם ככל האפשר.

״הורה מרכז״ – בהתאם לבע”מ 919/15, הורה יכול לעתור להיות ״הורה מרכז״, ההורה אשר ירכז את הטיפול בהוצאות עבור ״צרכים אחרים״, שאינן ההוצאות השוטפות, כגון: ביגוד, ספרים וטיפול רפואי שאינו צפוי. על ההורה השני להעביר לו מחצית התשלום עבור ההוצאות (כאשר מדובר בהשתכרות שווה, או בהתאם ליחס הכנסותיהם). פתרון נוסף הוא פתיחת חשבון בנק משותף שישמש את ההורים לצורך תשלום הוצאות אלה.

תביעות להפחתת מזונות או ביטול מזונות – בימינו אבות רבים עותרים להפחתת מזונות לאחר שחתמו על הסכם או לאחר שניתן פסק דין בעניין מזונות, טרם בע”מ 919/15.

כאשר מדובר בחלוקת זמני שהייה שיוויונית או כמעט שיוויונית, תיתכן הפחתה למזונות מינימאליים עד כדי ביטולם כליל, בהתבסס על כך, כי האב נושא בנטל מזונות ילדיו באופן ישיר – בזמן שהילדים שוהים עימו.

שינוי נסיבות – על מנת להתערב ולשנות את שיעור המזונות שנקבע, בין בהסכם ובין בפסק דין, יש להוכיח שינוי נסיבות. בעבר דרישות הפסיקה היו כי שינוי נסיבות חייב להיות שינוי מהותי, היורד לשורשו של עניין, שלא ניתן היה לצפותו וכו’.

נוכח בע”מ 919/15 והפסיקה שבאה לאחריו, נקבע, כי יש לבחון את שינוי הנסיבות באופן פחות קפדני, המאפשר התערבות בשיעור המזונות, תוך הקפדה על דרישת תום ליבו של המבקש.

סרבנות קשר – במקרה שהקטינים לא רוצים לשהות עם ההורה, נוכח הסתה מתמשכת וניכור הורי, אותו הורה רשאי לעתור לביטול חיובו בתשלום המזונות מפאת סרבנות קשר, בהתאם לפסיקה הנוהגת.

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לסייע לכם.